Abivahendite süsteemi korraldus alates 01.01.2016 Aastatel 2000 – 2015 kuulus abivahendite korraldus maavalitsuste pädevusse, alates jaanuarist 2016.a. on see ülesanne Sotsiaalkindlustusametil (edaspidi SKA). Seega muutub soodustingimustel abivahendite laenutamise ja müügi korraldamise teenuse süsteem. Kellel on õigus saada soodustingimustel abivahendit? Abivahendi saamiseks, mis ei ole otseselt seotud inimese töötamisega töökohal, peab inimesel olema õigustatus, arstitõend või rehabilitatsiooniplaan ning kehtiv isikliku abivahendi kaart. 2016.a. jäävad kehtima maavalitsuse poolt eelnevatel aastatel väljastatud isikliku abivahendi kaardid. Esmakordseid kaarte ja kaartide duplikaate hakkab uuest aastast väljastama SKA. Kaardi või duplikaadi taotlemiseks tuleb esitada SKA-le vastav taotlus e-posti või posti teel või pöörduda SKA klienditeenindusse. Taotluse vorm on leitav SKA kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee (rubriik: blanketid). SKA Valga klienditeenindus asub aadressil: Kesk 12, 68203 Valga. Klientide vastuvõtt: E 8.30-18.00, T, K, N 8.30-16.30, R 8.30 – 13.00 Infotelefon: 16106 või 612 1360 Faks: 767 1987 E-post: info@sotsiaalkindlustusamet.ee Uue isikliku abivahendi kaardi saamiseks peab kaardi taotlejal olema:

 • kehtiv arstitõend või rehabilitatsiooniplaan, kus on märgitud abivahendi vajadus ISO-koodi täpsusega (enne 01.01.2016 väljastatud tõendil või rehabilitatsiooniplaanil peab olema abivahendi nimetus või kirjeldus);
 • välismaal õppiva 18-26-a isiku puhul koolitõend;
 • klienditeeninduses kaardi taotlemisel isikut tõendav dokument.

Õigustatud isik on:

 • kuni 18-a laps;
 • kuni 18-a puudega laps;
 • 18 – 63-a tööealine isik, kellel on tuvastatud töövõime kaotus 40 % või enam;
 • 18-a ja vanem puudega isik enesehoolde- ja kaitseabivahendite ostuks;
 • alates 18- a tööealine isik, kellel on tuvastatud osaline töövõime või töövõime puudumine;
 • 63-a ja vanem vanaduspensioniealine isik;
 • rinnaproteesi ostmiseks;
 • isik, kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 30 detsibellist, kuulmisabivahendite ja heli ülekandesüsteemide ostmiseks;
 • silmaproteesi ostmiseks.

Kehtiva isikliku abivahendi kaardi omanik pöördub abivahendi saamiseks otse abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte poole. Alates 2016. aastast ei ole maakondlikke piiranguid abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte valimisel. Abivahendi saamiseks on inimesele õigus pöörduda enda poolt valitud abivahendeid pakkuva ettevõtte poole, kellega SKA on sõlminud lepingud. Info ettevõtetest on kättesaadav SKA kodulehel alates 01.01.2016. Järjekorrad Kui konkreetse abivahendi eelarve on lõppenud ja ettevõttel pole võimalik inimesele soodustingimustel abivahendit müüa või laenutada, on võimalik ennast ettevõttes suulise sooviavalduse alusel järjekorda lisada. Järjekorra saabumisel saadab SKA isikule posti teel järjekorra saabumise teate. Isik peab järjekorra teate saamisel 60 päeva jooksul pöörduma endale sobivat abivahendit pakkuva ettevõtte poole ning võtma kaasa: saadud järjekorra teate, isikut tõendava dokumendi, isikliku abivahendi kaardi, arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani. Ettevõte väljastab abivahendi ainult järjekorra teate ettenäitamisel! Abivahendi taotlemisel rakendatakse erimenetlust juhul, kui isik taotleb: omaosaluse vähendamist, kuna isikul on tulenevalt majanduslikust olukorrast raske omaosalust tasuda (vajalik isiku selgitus ja vajadusel tõend toimetulekutoetuse maksmise kohta); uut abivahendit enne talle hüvitatud sama ISO-koodiga abivahendit kasutusaja lõppu (abivahend on sobimatu tervislikel või temast mitteolenevatel põhjustel) – vajalikud isikupoolsed selgitused/põhjendused; abivahendit, mis puudub riigi poolt osaliselt hüvitatavate abivahendite loetelus (lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist); abivahendit, mille puhul on abivahendite loetelus piirhinna kohta märgitud „eritaotlus“ (lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist); kasutusaja piirlimiidi suurendamist (põhjendatud vajadus diagnoosist või funktsioonihäirest tulenevalt); abivahendi piirhinna ühekordset suurendamist (lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist); erimenetlust mõnel muul juhul. Erimenetlust taotledes on vajalik esitada arstitõend või rehabilitatsiooniplaan. Erimenetluse taotlus on kättesaadav SKA kodulehel alates 01.01.2016 ning klienditeeninduses. Taotlust saab esitada posti, e-posti teel või klienditeeninduses. Juhul, kui isik vajab abivahendi väljavalimisel, hinnapakkumiste küsimisel, erimenetluse vajaduse täpsustamisel, on isikul õigus pöörduda: Astangu Keskkonnakohanduste ja Abivahendite Teabekeskuse poole Üldnumbril 687 7231 või kirjutada aadressil kat@astangu.ee SKA teeb erimenetluse taotluse osas kas rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 30 kalendripäeva jooksul. Vajadusel kaasab SKA erimenetluste käigus eksperte (nt Astangu Keskkonnakohanduste ja Abivahendite Teabekeskuse), kes aitab ja nõustab abivahendite vajaduse tuvastamisel ja vajaduse hindamisel. Erimenetluse otsus saadetakse taotlejale posti teel, mis tuleb ettevõttesse pöördumisel kaasa võtta. Ilma erimenetluse otsuseta ei saa ettevõte määruse tingimustega mitte kooskõlas olevat abivahendit väljastada. Samuti peab kaasa võtma arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani ning isikut tõendava dokumendi. Alates 15.detsembrist 2015.a. ei võta maavalitsused enam vastu taotlusi kallihinnaliste abivahendite soodustingimustel ostuks. Kust saada infot? Infot abivahendite uue süsteemi kohta, isikliku abivahendi kaardi ja erimenetluste kohta ning riigi poolt hüvitatavate abivahendite ja piirhindade kohta saab Sotsiaalkindlustusametist. Infotelefon 16106 E-post: info@sotsiaalkindlustusamet.ee või abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee www.sotsiaalkindlustusamet.ee   Valga Maavalitsus tänab kõiki kliente hea koostöö eest ning soovib uuel aastal ladusalt kulgevat asjaajamist!   Lugupidamisega Kaja Mõts Valga Maavalitsus Avalike suhete juht +372 766 6145; +372 5301 0621 Kaja.Mots@valgamv.ee www.valga.maavalitsus.ee