Vald osaleb tänavu projektis, millega võetakse suund avatumale valitsemisele, mis toimub dialoogis elanikega ja kodanikuühiskonda kaasates. Aasta jooksul tehtava ettevalmistustöö tulemusena valmib Valga valla avatud valitsemise tegevuskava, mille elluviimine aitab korraldada kohalikku elu senisest paremini, kaasavalt ja läbipaistvalt.

E-riigi Akadeemia soovitab toetada elanike osavõttu vallaelu kujundamisest

Esmalt osalesid vallajuhid ja ametnikud E-riigi Akadeemia korraldatud koolitusel, kus ekspertidelt saadi nii üldisemaid põhimõtteid kui ka konkreetsemaid juhiseid, mida meie vallas rakendada. Ekspertide ettepanekul saavad Valga valla avatud valitsemise keskmes olema neli teemat: kodanikuaktiivsuse toetamine ja partnerlus, noorte osaluse ja omaalgatuse ergutamine, dialoog elanike ja kogukondadega neid puudutavate otsuste ettevalmistamisel ning võimu läbipaistvus ja avalikkuse ligipääs kohaliku võimu tegevust puudutavale teabele. E-riigi Akadeemia arvates võiksid tegevuskavas olla näiteks sellised tegevused: avalikustada kokkuvõtlikult volikogu liikmete tööst osavõtt; kaaluda valla ajalehe ilmumist 2x kuus senise 1x asemel; võtta kasutusele veebipõhised küsimustikud ja arutelukeskkonnad ning kasutada noortega suhtlemisel noorte eelistatud kommunikatsioonikanaleid.

Arvamused selgitati välja rahvaaruteludel

Selleks, et välja selgitada inimeste ootused ja soovid, kuidas kodanikke kaasata valla juhtimisse, toimusid vallas piirkondlikud rahvaarutelud “Kuidas muuta Valga valla juhtimine avatumaks?”. Lüllemäel, Õrus, Soorus, Harglas ja Valgas toimunud aruteludel avaldasid inimesed arvamust, mis on piirkonnas hästi ja mis vajaks parandamist. Koosviibimisi juhatasid küla- ja kogukonnaliikumise eestvedajad Ivika Nõgel ja Krista Habakukk MTÜ-st Eesti Külaliikumine Kodukant. Krista Habakukk rõhutas, et arutelu eesmärgiks on soov omavalitsusi ja kodanikke omavahel rohkem sidustada. Kõigil aruteludel kirja pandud mõtetest ja kogemustest koostatakse konkreetne plaan, mille alusel saab vald tegutsema asuda. Rahvaaruteludel osalejate poolt toodi välja mitmeid tegevusi avatud valitsemise edendamiseks. Nendeks olid näiteks: eelarve läbipaistvamaks muutmine, piirkondliku kaasava eelarve rakendamine, noortevolikogu loomine, veebiülekannete tegemine volikogu istungitelt ja külavanemate statuudi väljatöötamine.

Kes ei saanud osaleda rahvaaruteludel, aga soovib teha ettepanekuid avatud valitsemise tegevuskavasse, saab seda teha veebiküsitluses ja Valga Teatajas avaldatud ankeedi kaudu: https://arcg.is/1yP1KH

Projekti „Avatud valitsemise tegevuskava koostamine Valga vallas” kogumaksumus on 11 427,50 eurot, millest toetus on 9713,38 eurot. Projekti periood on 1. märts-31. detsember 2019.

Projekti toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.