Keskkonnaminister algatas 20. oktoobri 2022. a käskkirjaga nr 1-2/22/371 Vabariigi Valitsuse määruse „Malluste looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri” menetluse, mida viib läbi Keskkonnaamet.

Eelnõukohase määrusega muudetakse uuendamata kaitsekorraga ala – Malluste männikud (KLO1000528) – kaitsekorda, kaitse-eesmärke ja korrigeeritakse kaitseala välispiiri ning moodustatakse Malluste looduskaitseala ja alale kehtestatakse kaitse-eeskiri.

Malluste looduskaitseala asub Valga maakonnas Valga vallas Koiva külas. Territoorium on looduskaitse all alates 16. aprillist 1974. a. Kaitstava ala kaitsekorda ning kaitstava loodusobjekti tüüpi muudetakse tulenevalt vajadusest tagada väärtusliku metsakoosluse ja kaitsealuse liigi männisinelane (Boros schneideri) elupaikade kaitse, millega toetatakse ühtlasi elustiku mitmekesisust.

Eelnõu avalik väljapanek toimub 03. – 25. 11. 2022. Materjalidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Võru kontoris (Karja 17A, Võru) ja Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee ning Valga Vallavalitsuses (Puiestee 8, Valga).

Ootame ettepanekuid või vastuväiteid eelnõu kohta kirjalikult aadressil Aleksandri 14, 51004 Tartu või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 25.11.2022.

Keskkonnaamet teeb looduskaitseseaduse § 9 lg 4 p 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta, sest tegu on väikese ja peamiselt riigiomanduses oleva maaga. Alaga on seotud üksikud maaomanikud, kellega soovime kohtuda eraldi.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole kaitse-eeskirja eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited või ettepanekud puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu orienteeruvalt 2022. aasta lõpus ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2023. aasta esimeses pooles.

Seletuskiri

Kaardipilt

 

Lisainfo:

Marica-Maris Paju 5336 5805, marica-maris.paju@keskkonnaamet.ee

 

Allikas: www.valga.ee