Eesmärk:

Koolitatav omandab õppekava õpiväljundid ning seeläbi suureneb tema oskus ja võimekus kasutada arvutigraafikat, hallata faile.

 

Õpiväljundid:

 orienteerub arvutigraafikas

 teeb vahet vektor- ja rastergraafikal

 suudab ise töödelda fotosid, kujundada plakateid

 oskab kujundada logosid, salvestada faile õigetsse formaatidesse

 oskab hoiustada faile pilvepõhistes failihoidlates ja sealtkaudu soovitud isikutele välja jagda

 lisaoskuste omandamine (rühmatööd)

 

Sihtgrupp:

põhi- või keskhariduseta või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud ja teised elukestvas õppes vähem osalevad grupid.

 

Õppe kogumaht:

32 ak tundi (millest 23 ak tundi auditoorset ja 9 ak tundi praktilist tööd) Õppijate arv: 10 inimest

 

Õppe sisu:

 sissejuhatus arvutigraafikasse (4 ak tundi)

 pilditöötlus GIMP tarkvaras (rastergraafika( 12 ak tundi)

 Vektorgraafika loomine Inkscape tarkvaras (12 ak tundi, vektorgraafika)

 Pilves failide hoiustamine ja jagamine (4 ak tundi)

 

Õppemeetodid:

auditoorne õpe koos praktiliste ülesannetega arvutis. Rühmatööd.

 

Õppekeskkonna kirjeldus:

Õppetöö toimub kaasaegses arvutiklassis, kus igal õpilasel on olemas individuaalne arvuti. Koolituse käigus saab koolitatav endale paljundatud koolitusmaterjalid. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Õppija osalus vähemalt 75% koolituse mahust. Õpiväljundid omandanud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta. Koolitaja kvalifikatsioon: täiskasvanutele suunatud arvutikoolituste läbiviimise kogemus

*Elukestvas õppes vähem osalenud inimesed, kes viimasel kolmel aastal ei ole täienduskoolitustel osalenud.

 

Vajalik eelregistreerimine 10.  oktoobriks 2019

 

Vaata lähemalt ka SIIT