Taotlusvoor on avatud 14.02.2022 kuni 14.03.2022 kell 17:00.

Toetuse andmise eesmärk on parandada Valga vallas elavate ja Kagu-Eesti piirkonna ettevõtetes töötavate spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks oluliste spetsialistide jäämisele ja tulemisele piirkonda.

Taotlusi saavad esitada kõigi valdkondade spetsialistid, aga 2022 aasta voorus on seatud prioriteediks taotlejad, kelle tööalane tegevus ja valdkondlik pädevus on seotud eelkõige sotsiaal-, tervishoiu-, põllumajanduse- ja hariduse valdkonnas teenuste pakkumisega.  Lisakriteeriumiks ja boonuseks on 2022 aasta voorus seatud see, et taotleja elukoht ei olnud rahvastikuregistri andmetel 1.01.2022 seisuga Valga vald. Sel aastal on lubatud taotluste hindamisel võrdseid punkte saanud taotlejate puhul eelistada neid, kelle tööandja püsiv majandustegevuse asukoht on Valga vald.

Meetmest saab toetust küsida ainult äriühingus töötav spetsialist või füüsilisest isikust ettevõtja, kes vastab järgmistele nõuetele:
– taotlejal on kõrg- või kutsekeskharidus ja/või töökohale vastav erialane väljaõpe või töökogemus;
– taotlejal on piirkonnas tegutseva ettevõtjaga tähtajatu töösuhe või ta on piirkonnas tegutseva äriühingu juhatuse liige või füüsilisest isikust ettevõtja;
– taotlejal ei ole võlgnevusi riigi ja Valga valla ees;
– taotleja on eluruumi omanik või kaas- või ühisomanik või on sõlminud ostu-müügi lepingu eluruumi ostmiseks Valga vallas.

NB! Avalikus sektoris, sihtasutuses ning mittetulundusühingus töötavad spetsialistid nimetatud toetusmeetme alla ei kuulu.

Toetuse minimaalne suurus on 2000 eurot ja maksimaalne surus 10 000 eurot ühe projekti kohta. Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest. Omafinantseering peab moodustama vähemalt 33% projekti kogumaksumusest. Abikõlblikud on vaid toetuse saajale kuuluvalt arvelduskontolt tehtud tehingud.

2022 aasta vooru rahaline maht Valga vallas on kokku 66 574 eurot, millest poole moodustab riigipoolne toetus.

Toetuse saamise korral peab eluruum olema vähemalt kolm aastat aruande kinnitamise kuupäevast arvates toetuse saaja omandis või kaas- või ühisomandis, toetuse saaja alaline elukoht ning toetuse saaja elukoht ka rahvastikuregistri andmetel Valga vallas.

Taotlus tuleb esitada Valga Vallavalitsuse kinnitatud taotlusvormil digitaalselt allkirjastatuna e-postile: valga@valga.ee või esitada paberkandjal allkirjastatuna aadressil: Valga Vallavalitsus, Puiestee 8, Valga 68203. Paberkandjal taotlust esitades palume arvestada Valga Vallavalitsuse tööaegadega!

Posti teel saatmisel tuleb taotlus esitada tähitud kirjana (postitempli kuupäev ei tohi olla hilisem kui 14. märts 2022). 

Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
– vormikohane projekti eelarve;
– vormikohane ettevõtja-tööandja ankeet tööandja allkirjaga;
– taotleja haridust, väljaõpet või töökogemust tõendavate dokumentide koopiad;
– vähemalt kaks võrreldavat hinnapakkumust eluruumi ehitustööde kohta. Kui võrreldavate hinnapakkumuste esitamine ei ole võimalik, tuleb esitada sellekohased põhjendused ja hinnakalkulatsioonid. Hinnapakkumisi ei pea esitama eluruumi ostmise kulu kohta;
– eluruumi ostmise korral ostu-müügi eelleping;
– eluruumi ehituse korral ehitusluba või ehitusteatis ning ehitusprojekt, kui see on nõutud ehitusseadustiku lisas 1;
– eluruumi ehituse korral kaasomanike kirjalik nõusolek.

Info toetusmeetme programmi, spetsialistidele ja eluasemele esitatavate nõuete ning taotlusvooru läbiviimise kohta:

– Valga Vallavolikogu määrus „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme rakendamine Valga vallas” (RT IV, 02.02.2022, 21, uus redaktsioon jõustunud 5.02.2022).

– Valga Vallavalitsuse korraldus nr 38 „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme rakendamine Valga vallas 2022. vooru väljakuulutamine, taotlusvormide kinnitamine ja hindamiskomisjoni moodustamine” on leitav SIIT.

Vallavalitsuse korraldus, taotlusvormid ja dokumendid on leitavad siit

Lae siit alla taotlemiseks vajalikud dokumendid: 

Lisa 1. Taotlusvorm 

Lisa 2. Projekti eelarve 

Lisa 3. Ettevõtja ankeet

Lisa 4. Eluruumi omaniku nõusolek 

Lisa 5. Hindamisjuhend

Lisa 6. Hindamisvorm

Lisa 7. Aruande vorm

Lisainfo:

Taotlemise info ettevõtlus- ja arenguspetsialistilt: Mare Raid, mare.raid@valga.ee, 5349 8683.

Ehituslubade või -teatiste info ehitusspetsialistilt: Kairid Leks; kairid.leks@valga.ee, tel  5375 5537.

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede on välja töötatud ning viiakse ellu koostöös Rahandusministeeriumi ja Kagu-Eesti kohalike omavalitsustega.

Riigihalduse ministri 30.12.2019 määrus nr 66 „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede”.

 

Allikas: www.valga.ee