Keskkonnainspektsioon teostab 2015. aasta suvel plaanilist kontrolli ehitustegevuse üle Mõniste vallas Peetri jõe ja Vaidva jõe ääres. Lisaks vaadatakse eraldi ka Vaidva jõe ja Mustjõe ääres kallasraja sulgemist. Ehitiste kontrollist: Ebaseaduslike ehitiste probleem ei ole kadunud: loata ehitisi kerkib Eesti erinevatesse paikadesse, enamasti veekogude kallastele ja kaitsealadele. Ehitustegevus kaitsealadel ning veekogude randadel ja kallastel on jätkuvalt Keskkonnainspektsiooni kõrgendatud tähelepanu all. Sarnast kontrolli on Võrumaal läbi viidud juba Haanja looduspargis, Paganamaa maastikukaitsealal, Piusa jõe ürgoru maastikukaitsealal, Hino maastikukaitsealal, Karula rahvuspargis ja suuremate avalike veekogude ehituskeeluvööndites. Mida kontrollitakse? Eeltööna võrreldakse andmeid Maa-ameti kaardil ja ehitisregistri andmebaasis ning seejärel kohapeal. Kontrollitakse ehitisi, millele ehitusseaduse mõistes on vajalik kohaliku omavalitsuse ehitusluba või kirjalik nõusolek ning kaitseala valitseja nõusolek. Vajadusel küsitakse probleemsete ehitiste puhul seisukohta kaitseala valitsejalt, kas ehitised võivad oma praegusesse asukohta jääda või tuleb need likvideerida. Kontrolli tulemustest teavitatakse kohalikku omavalitsust. Kallasraja kontrollist: Vaidva jõe ja Mustjõe ääres kontrollitakse kallasraja sulgemist. Kallasrada on kaldariba avalikult kasutatava veekogu ääres veekogu avalikuks kasutamiseks ja selle ääres viibimiseks, sealhulgas selle kaldal liikumiseks. Kallasraja laius on Vaidva jõel ja Mustjõel neli meetrit. Kalda omanik või valdaja võib kallasrada tõkestada kohaliku omavalitsuse üksuse või Põllumajandusameti kirjalikul nõusolekul ja põhjendatud vajaduse korral, nagu seda on loomade karjatamine või maa kuivendamine, kuid ta peab tagama tõkkest üle- või läbipääsu kallasrada mööda liikumiseks (Keskkonnaseadustiku üldosa seadus § 38). Kohapealset kontrolli viiakse läbi selle aasta suvel (täpset kuupäeva on Keskkonnainspektsiooni töö iseloomust sõltuvalt raske ette öelda). Palume kohalikelt elanikelt mõistvat suhtumist ning kui keegi soovib täpsemat infot kontrolli käigu kohta või viibida ise kontrolli juures, palume sellest teavitada Keskkonnainspektsiooni Võrumaa bürood tel 7868650, email vorumaa@kki.ee. Küsimuste tekkimisel võtame vajadusel kinnistu omanikega peale kontrolli läbiviimist ise ühendust. Kontrolli läbiviijateks on tõenäoliselt Võrumaa büroo töötajad Kairi Männiste ja Kaisa Viira. Keskkonnainspektsioon Võrumaa büroo