Hajaasustuse programmi rakendatakse 2015. aastal kõikides Valgamaa valdades. Taotluste vastuvõtmist alustatakse 16. märtsist ning nende esitamise tähtpäev on 18. mai 2015. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele allkirjastatuna paberil või digitaalselt. Hajaasustuse programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maapiirkondades. Programmist toetatakse majapidamistele veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Projekti elluviimisega tuleb jõuda tervikliku lahenduseni, mis tagab joogivee kättesaadavuse, aastaringselt läbitava juurdepääsutee, heitvee nõuetekohase kanaliseerimise või leibkonna vajadustele vastava elektrisüsteemi.   Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

 • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt alates 1.01.2015 kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
 • taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

  Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja suhtes kehtivad taotlejale esitatud nõuded. Kaastaotlejal tuleb projekti elluviimisse panustada rahaliselt ning tema majapidamine peab projekti tegevuste elluviimisest kasu saama. Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Toetus ei või olla suurem kui 66,67% projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 33,33%. Toetuse eraldamise aluseks on põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav eelarve. Kui majapidamine on saanud toetust eelnevatest hajaasustuse programmidest, siis arvestatakse saadud toetus uuest võimalikust toetusest maha. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja elekter) jaoks võib programmist toetust saada üks kord. Toetatakse investeeringuid majapidamistesse, mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal õigus saada toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt 3 aastat alates taotlemise hetkest. Töid on lubatud alustada pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist. Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on kehtestatud siseministri käskkirjaga 20.02.2015 nr 1-3/46 „Hajaasustuse programmi 2015. a programmdokument”.   Valdkonnaga tegelev ametnik maavalitsuses: Peaspetsialist arengu alal Kersti Lepik – 766 6112 või kersti.lepik@valga.maavalitsus.ee kabinet 408   Hajaasustuse programmi kontaktisikud valdades

 • Helme vald: Arvo Kargu – 766 8454 või arvo.kargu@helme.ee
 • Hummuli vald: Hugo Müller – 5332 6616 või hugo@hummulivv.ee. Juta Karpov – 767 9766 või juta@hummulivv.ee
 • Karula vald: Rain Ruusa – 767 9051 või rain@karula.ee
 • Otepää vald: Mairo Kangro – 766 4810, 530 33035 või mairo.kangro@otepaa.ee
 • Palupera vald: Terje Korss – 767 9501 või terje@palupera.ee
 • Puka vald: Lea Madissov – 518 7285 või lea.madissov@puka.ee
 • Põdrala vald: Mati Rõõm – 767 9734 või mati@podrala.ee
 • Sangaste vald: Kajar Lepik – 5662 7688 või kajar@sangastevv.ee
 • Taheva vald: Monika Rogenbaum – 766 9272 või vallavanem@taheva.ee
 • Tõlliste vald: Mati Raud – 766 6362 või mati@tolliste.ee
 • Õru vald: Agu Kabrits – 767 9299 või Agu.Kabrits@oeruvv.ee

  JUHENDMATERJALID Puurkaevude käsitlus veeseaduses – Antti Tooming, Keskkonnaministeeriumi veeosakonna projektide büroo juhataja Joogivee analüüsimine hajaasustuse programmi raames Reovee puhastamine hajaasustusalal – Galina Danilišina, Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist Käsiraamat „Reovee puhastamine hajaasustusalal. Miks ja kuidas.”