Esitame selgituse Lüllemäe kergliiklustee osas.

Kõnealusel Puurina – Lüllemäe – Litsmetsa riigitee lõigul on liiklusloenduse andmetel, aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus 319 autot ööpäevas, millest 98 % sõiduautod ja 2 % raskeveokid/bussid. Teeregistri andmetel ei ole antud lõigul viimase viie aasta jooksul juhtunud ühtegi registreeritud liiklusõnnetust, kus inimesed vigastada said. Sõidukiirus on piiratud kuni 40 km/h suuremas osas lõigust.  Pikinähtavus sellel teelõigul on hea. Eelpool kirjeldatu alusel saame väita, et tegemist ei ole liiklusohtliku teelõiguga.

Liiklusohtlike kohtade ohutustamiseks ette nähtud vahendeid saab kasutada siis kui tegemist on ohtliku kohaga (teelõiguga) ning kergliiklustee (jalgratta- ja jalgtee) ehitamine on vajalik konkreetselt selle liiklusohu kõrvaldamiseks Liiklusohtlikuks loetakse kohti, kus toimub teiste sarnaste kohtadega võrreldes ebaproportsionaalselt palju liiklusõnnetusi või on selge potentsiaalne oht nende toimumiseks.

Maanteeamet on võtnud suuna liiklusohtlike kohtade rahaliste vahendite efektiivsemaks kasutamiseks, taristu suurematele ümberkorraldustele kohtades, kus liiklusõnnetused koonduvad või võivad koonduda. Taristu muutmine väikesema sagedusega teedel on ka vajalik, kuid keskendume eelkõige jalakäijatele ohutuma teeületuse võimaluse tagamisse ning sellesse, et kehtestatud piirkiirused arvestaksid ka jalgratturite ja jalakäijate olemasoluga. Eesmärk on olemasoleva rahaga ohutust võimalikult palju suurendada.

Kõnealuse objekti maksumus suur (eeldatavalt ca 300 000 eurot), seega investeeringu suurus ei ole vastavuses seal olevate liiklustingimustega, mis on üsna tavapärased Eesti sarnaste kõrvalmaanteedega võrreldes. Sellisel kergliiklusteel ei ole arvestatavat tasuvust ja tehtav investeering ei lähe kokku meie põhimõtetega, et rahalised vahendid paigutame esmajoones kohtadesse, kus on liikluse ohutustamiseks kõige suurem vajadus, saavutades suurima kasuteguri.

Lähiaastate liiklusohtlike kohtade ümberehitamise kavas antud kergliiklustee projekti realiseerimist ei ole planeeritud.

´

Lugupidamisega

Janno Vilberg

Maanteeameti liikluskorralduse osakonna liiklusohtlike kohtade koordinaator