Kagu-Eesti majanduse elavdamiseks, tööturu olukorra parandamiseks ning piirkonna arendamiseks on riigi poolt eraldatud toetust spetsialistide elamispindade soetamiseks või renoveerimiseks.

Kagu-Eesti rahvaarv väheneb jätkuvalt ning paraku on olukord sarnane ka Rõuge vallas. 

Projekti eesmärk on tuua helgeid päid ja uut hingamist meie kanti ning hoida ning väärtustada kohapeal elavaid ja töötavaid spetsialiste, kes on järjepidevalt toetanud oma teadmistega erasektori arengut. 

Toetust saab taotleda nii eluaseme soetamiseks kui ka olemasoleva renoveerimiseks. Meetme raames saab korrastada või soetada Rõuge valla territooriumil asuvat eluruumi. 

Toetust saavad taotleda erasektoris töötavad spetsialistid, kes vastavad järgmistele nõuetele:

 • taotlejal on kutseharidus keskhariduse baasil või kõrgem haridustase;
 • taotlejal on töökohale vastav erialane väljaõpe või töökogemus;
 • taotlejal on Kagu-Eestis tegutsevas ettevõttes tööandjaga dokumentaalselt tõendatav tähtajatu töösuhe;
 • taotleja brutotöötasu taotluse esitamise seisuga on suurem eelmise kalendriaasta maakonna keskmisest brutotöötasust (2019. a Võru maakonna keskmine brutotöötasu 1113 eurot). 
 • taotlejal puuduvad maksuvõlgnevused.

Projektidesse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui taotleja. Sel aastal toetatakse spetsialistide eluasemete soetamist ja renoveerimist 41 724 euroga. 2021. aasta taotlusvoor on avatud 29. märtsist 30. aprillini 2021.

Toetuse suurus ühe spetsialisti eluruumi kohta on 5 000 kuni 10 000 eurot ning toetuse osakaal moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja omafinantseering peab olema rahaline ja moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest. 

Toetuse saamise korral peab eluruum olema vähemalt kolm aastat aruande kinnitamise kuupäevast arvates toetuse saaja omandis ning toetuse saaja alaline elukoht, ka rahvastikuregistri andmetel, peab olema Rõuge vald.

Taotlus tuleb esitada vallavalitsuse kinnitatud taotlusvormil ning saata digitaalselt allkirjastatult aadressile vald@rauge.ee.

Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:

 • vormikohane projekti eelarve;
 • vormikohane tööandja poolt allkirjastatud ankeet;
 • haridust ja väljaõpet tõendavate dokumentide koopiad;
 • vähemalt kaks võrreldavat hinnapakkumust eluruumi ehitustööde kohta. Võrreldavate hinnapakkumuste puudumisel tuleb esitada sellekohased põhjendused ja hinnakalkulatsioonid. Hinnapakkumisi ei pea esitama eluruumi ostmise kulu kohta;
 • eluruumi ostmise korral notariaalne ostu-müügi eelleping;
 • eluruumi ehituse korral ehitusluba või ehitusteatis ning ehitusprojekt, kui see on nõutud ehitusseadustiku lisas 1.

Infot, nõu ja abi toetuse taotlemisel pakub ettevõtlus- ja projektispetsialist Anneli Piigli (ettevotlus@rauge.ee, 516 9476).

Ehituslubade või -teatiste kohta saab infot ehitusspetsialistilt: Tõnu Kukk (ehitus@rauge.ee, 785 9322). 

Rõuge vallavolikogu määrus: Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetuse määramise kord.

Rõuge vallavalitsuse korraldus: Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetuse vormide kinnitamine

Lae siit alla taotlemiseks vajalikud dokumendid:

Taotlusvorm

Eelarve vorm

Ettevõtja ankeet

Aruandevorm

Hindamiskriteeriumid

Laadi alla kõik dokumendid

 

 

2020. aasta Kagu-Eesti spetsialistide toetuse saajad

Rõuge Vallavalitsus kinnitas 12. augustil 2020 Kagu-Eesti spetsialistide toetusmeetmest toetuse saajad. Toetuse saamiseks esitati üheksa taotlust, neist seitse vastas nõuetele. Toetust taotleti kogusummas 63 277,96 eurot. 

Käesolevas taotlusvoorus läks jagamisele 45 440 eurot. 

Esitatud taotlusi hindas viieliikmeline hindamiskomisjon vastavalt vallavalitsuse kinnitatud hindamiskriteeriumitele.

Komisjoni ettepanekule tuginedes otsustas Rõuge Vallavalitsus toetada viit taotlust:

Jaak Kärson
Mikk Mustmaa
Kaarel Piho
Kaarel Simson
Martin Venski

 

Allikas: www.rouge.kovtp.ee