Terviseametil on kavas teostada käesoleval aastal Valgamaal uuring „Erakaevude joogivee kvaliteet”. Uuringu eesmärgiks on saada ülevaade joogivee kvaliteedist eraveevärkides, mille kohta puuduvad andmed.

Proovivõtu kohtade valikul eelistame veevärke, kus vett kasutatakse aastaringselt, on rohkem kui 10 tarbijat või kus puurkaev/salvkaev on kasutusel mitme majapidamise peale (suvilapiirkonnad jms).

Veeproovides määratakse nitraate, nitritite, ammooniumi, mangaani, raua, fluoriidide ja naftasaaduste sisaldust ning organoleptilised näitajad (hägusus, lõhn, värvus) ja pH. Mikrobioloogilistest näitajatest määratakse escherichia coli, enterokokkide, coli-laadsed bakterite sisaldus.

Proovide võtmisega on plaanis alustada septembris 2020 ning peale analüüsimist edastatakse info kaevuvee kvaliteedi osas omanikele.

Kui olete huvitatud võimalusest lasta uuringu raames oma kaevu vett uurida, palun andke sellest teada Terviseameti Lõuna regionaalosakonna Valgamaa esinduse inspektorile telefonil +372 5822 5415 või e-posti aadressil: aira.varblane@terviseamet.ee hiljemalt 31. juuliks 2020.a.

Allikas: www.valga.ee