Keskkonnaamet annab teada, et Keskkonnaameti peadirektori 15. septembri 2015. a käskkirjaga nr 1-4.2/15/395 kinnitati täiendatud “Koiva-Mustjõe maastikukaitseala ja Koiva-Mustjõe luha hoiuala kaitsekorralduskava aastateks 2010-2018”. 2010. a kinnitatud kaitsekorralduskava vajas täiendamist, et toetada eelkõige just poollooduslike koosluste hooldamist läbi soodiotsade ja kraavide avamise. Lisaks tagatakse läbi soodiotste ja kraavide avamise suurveeajal sootidesse kudema tulnud kaladele ja kala noorjärkudele liikumistee jõkke. Täiendatud kaitsekorralduskava on avaldatud Mõniste valla kodulehel