Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 19. veebruari 2015. a käskkirjaga nr 176 on algatatud määruse „Koiva-Mustjõe maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine“ menetlus, mille on tinginud asjaolu, et senine kaitsekord ei võimalda teha kõikidel poollooduslikel kooslustel elupaikade säilimiseks vajaminevaid hooldus- ja taastamistöid. Kaitsealale jääb ka hea taastamispotentsiaaliga puiskarjamaid, kuid need ei ole seatud kaitseala kaitse-eesmärgiks, mis toetaks nende koosluste taastamist ja hooldamist. Kaitseeeskirja kinnitamise menetlust viib läbi Keskkonnaamet. Kaitse-eeskirja muutmise eelnõuga, seletuskirja ja eksperthinnangu on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni Võru kontoris, Taheva ja Mõniste vallavalitsustes ajavahemikul 30.03.2015 – 30.04.2015. Materjalidega saab tutvuda ka Keskkonnaameti veebilehel http://www.keskkonnaamet.ee Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema avalikustatud kaitseeeskirja muutmise menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline. Oma parandusettepanekud ja vastuväited Koiva-Mustjõe maastikukaitseala kaitseeeskirja muutmise eelnõu kohta tuleb esitada kirjalikult Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioonile (Karja 17a, Võru 65608 või maarja.magi@keskkonnaamet.ee) hiljemalt 30.04.2015. Ühtlasi teeme looduskaitseseaduse § 9 lg 4 p 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta. Vastava ettepanekuta avalikku arutelu ei korraldata Kui nimetatud tähtajaks ei ole parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et olete kaitse-eeskirja muutmise eelnõuga nõus. Peale avalikustamist esitatakse orienteeruvalt jaanuaris 2016. a. määruse eelnõu ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti aprillis 2016. a.   Lisainfo: Maarja Mägi – maarja.magi@keskkonnaamet.ee