Võru maakonna aasta isa aunimetuse andmise statuut

1. Aunimetuse Võru maakonna aasta isa (edaspidi aunimetus) väljaandmise eesmärgiks on väärtustada isa ja isadust ning väärtustada mehe rolli laste kasvatamisel.

2. Aunimetuse andmist korraldab SA Võrumaa Arenduskeskus (edaspidi arenduskeskus).

3. Aunimetus omistatakse igal aastal ühele Võru maakonnas elavale isale, kelle peres kasvab või kes on üles kasvatanud vähemalt kaks tublit last, kes on hinnatud oma töös ja heaks eeskujuks väljaspool pereringi.

4. Aunimetuse saaja peab olema Eesti Vabariigi kodanik ning Võru maakonna elanik.

5. Aunimetuse kandidaate võivad esitada nii kohalikud omavalitsused, organisatsioonid kui ka üksikisikud.

6. Aunimetuse andmiseks esitatakse arenduskeskusele vormikohane ettepanek, mis on an-tud korra lisa. Aunimetuse andmise ettepanekus märgitakse kandidaadi nimi, kontaktand-med, haridus, töökoht, laste andmed, kandidaadi lühiiseloomustus ning tunnustamise põh-jendus.

7. Aunimetuse andmise ettepanekute esitamise tähtajad teatatakse arenduskeskuse veebile-hel ja maakondlikes meediakanalites.

8. Aunimetuse andmise otsustamiseks moodustab arenduskeskuse juhatus viieliikmelise komisjoni kuhu kuuluvad arenduskeskuse esindaja, Rahandusministeeriumi Võru talituse esindaja, Võrumaa Spordiliidu esindaja, ajakirjanike esindaja ja ettevõtjate esindaja.

9. Komisjon vaatab tähtaegselt laekunud ettepanekud läbi ühe nädala jooksul. Komisjoni liikmetel on õigus kaaluda aunimetuse kandidaadina ka isikut, kelle osas ettepanekut ei tehtud, ent kes vastab statuudi punktides 3 ja 4 toodud nõuetele. Komisjon teeb otsuse aunimetuse andmise kohta.

10. Aunimetus omistatakse ühele isale ainult üks kord.

11. Aunimetuse andmise otsus avalikustatakse arenduskeskuse kodulehel.

12. Aasta isa tiitel koos meene ja tänukirjaga antakse üle pidulikul isadepäeva kontserdil.

Taotlus Võru maakonna aasta isa aunimetuse andmiseks

 

Aasta isa aunimetus omistatakse igal aastal ühele Võru maakonnas elavale isale, kelle peres kasvab või kes on üles kasvatanud vähemalt kaks tublit last, kes on hinnatud oma töös ja heaks eeskujuks väljaspool pereringi.

Aasta isa laureaadid:

 • 2019 Raul Kudre
 • 2018 Jaan Randvere
 • 2017 Tarmo Mõttus
 • 2016 Evald Krillo
 • 2015 Tõnu Kõrda
 • 2014 Jaan Rüüberg
 • 2013 Tarmo Jõgeva
 • 2012 Aigar Piho
 • 2011 Joel Sarik
 • 2010 Ülo Perli
 • 2009 Mart Timmi
 • 2008 Agu Palo
 • 2007 Andrus Asi
 • 2006 Väino Leok
 • 2005 Jüri Drenkhan

 

Allikas: vorumaa.ee