Taotlusvoor avatakse 18. aprillil 2016, taotluste esitamise tähtaeg on 16. mai 2016.
Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta viimase aasta tuludeklaratsiooni alusel ei ole suurem kui 355 eurot kuus.Ühe projekti maksimaalseks toetussummaks on 8000 eurot. Taotleja, kellele on varasemalt kodutoetust eraldatud mitte rohkem kui ühe korra, võib toetust taotleda kuni 5000 eurot. Taotletavatele summadele lisandub tulumaks. Pered, kellele on varasemalt kodutoetust eraldatud rohkem kui ühel korral, sellel aastal kodutoetust uuesti taotleda ei saa. Korduva toetuse taotlemise hetkeks peab eelmine toetus olema kasutatud sihtotstarbeliselt, projekt tähtaegselt lõpetatud ja KredExile esitatud toetuse kasutamise lõpparuanne. „Kodutoetus lasterikastele peredele” taotlemise täpsemad tingimused on saadaval KredExi kodulehel, mille leiab SIIT
´
Toetuskõlblikud tegevused:
 • eluaseme püstitamine, ümberehitamine või laiendamine, samuti eluaseme tehnosüsteemide või –võrkude rajamine, muutmine või asendamine ehitusseadustiku tähenduses;
 • eluaseme renoveerimine;
 • projekti elluviimiseks vajaliku ehitusprojekti koostamisega, omanikujärelevalvega, ehitusloa taotlemisega ja ehitusteatise esitamisega seotud kulude katmine;
 • eluaseme soetamine leibkonnale;
 • eluasemelaenu põhiosa tagasimakse toetamine.
Nõuded taotlejale:
 • Taotleja on seaduslik(ud) vanem(ad), lapsendaja(d), kasuvanem(ad), eestkostja(d) või võõrasvanem(ad), kelle leibkonda kuuluvad vähemalt kolm kuni 19-aastast last. Leibkonda kuuluvad vanemad esitavad taotluse ühiselt.
 • Taotleja on koos laste ja täiendavate ülalpeetavatega registreeritud rahvastikuregistris toetuse aluseks olevasse eluruumi.
 • Eluaseme soetamise, ehitise püstitamise või elamiskõlbmatu elamispinna rekonstrueerimise korral on taotleja koos lastega registreeritud rahvastikuregistris samale aadressile.
 • Taotleja või tema kuni 15-aastane laps on toetuse aluseks oleva eluruumi omanik, kaasomanik või saab selle omanikuks või kaasomanikuks enne toetuse väljamaksmist.
 • Taotleja ja /või tema kuni 15-aastase lapse omandis ei ole rohkem kui üks ehitusseadustiku § 11 lõike 4 alusel kehtestatud eluruumidele esitatavatele nõuetele vastav omand, v.a juhul, kui tegemist on kõrvuti või üksteise peal paiknevate  korteriomandite või majaosadega, mis on omavahel ühendatud või juhul, kui toetust taotletakse nimetatud elamispindade ühendamiseks.
 • Taotleja leibkonna viimase aasta keskmine maksustatav tulu (bruto tulu) leibkonna ühe liikme kohta ei ole suurem kui 355 eurot kuus va eelnevalt eraldatud toetus.
 • Taotlemise õiguse tekkimiseks ei tohi eluaseme omanikust taotlejal olla avalike andmebaaside andmetel võlgnevusi, v.a kodulaen, suuremas summas kui 1500 eurot. Samuti ei saa taotlejaks olla isik, kelle suhtes on jõustunud kohtuotsus füüsilise isiku pankrotimenetluse algatamiseks ja/või pankroti väljakuulutamiseks või kelle vastu on algatatud täitemenetlus võlgade katteks, samuti isik, kelle ehitusseadustiku mõistes ehitatavale või punktis 2.2.4 sätestatud renoveeritavale eluasemele on kinnistusraamatus või ehitisregistris seatud piiranguid, s.h areste, võõrandamise keelumärget jne. Eelnimetatud piiranguid ei kohaldata juhul, kui eluase on taotleja kuni 15-aastase lapse omandis või toetuse saamine tagab edaspidise laenukohustuse täitmise ning arestide, võõrandamise keelumärgete või muude piirangute kustutamise.

Nõutavad dokumendid:

 • taotlus;
 • taotleja(te) isikut tõendava dokumendi koopia;
 • ülalpeetavate puhul tõend, mis kinnitab ülalpeetava vastavust juhendi; punktis 1.2.5 toodud nõuetele;
 • raske või sügava puudega lapse puhul koopia arstliku ekspertiisi otsusest;
 • koopia lapsendaja, kasuvanema, eestkostja määramise otsusest;
 • taotleja kõigi täisealiste leibkonna liikmete 2015 aasta tuludeklaratsiooni koopia (pdf formaat), täisealiste leibkonna liikmete töötamisel välisriigis tuludeklaratsioonide koopiad kohase välisriigi maksuametist, füüsilisest isikust ettevõtja puhul ka deklaratsiooni E-vorm.
 • juhul, kui tuludeklaratsioone ei ole esitatud ja/või tulu saadud, siis Maksu- ja Tolliameti tõend 2015 aastal saadud maksustatava tulu või selle puudumise kohta Laste sünnitunnistusi, abielutunnistusi või abielutõendeid ei pea esitama v.a. juhul kui dokumentidele puudub ligipääs rahvastikuregistris ja seda küsib KredEx ise taotleja käest.

Vastavalt sihtotstarbele esitatakse lisaks järgmised dokumendid: Ehitise püstitamine, ümberehitamine või laiendamine, renoveerimine, tehnosüsteemide või – võrkude rajamine, muutmine, asendamine:

 • ehitustööde eelarve, mille leiab SIIT;
 • hinnapakkumised vähemalt kahelt tööde teostajalt, kui tööde teostamiseks kasutatakse teiste isikute teenuseid;
 • hinnapakkumine vähemalt ühelt ehitusmaterjalide müüjalt, kui tööd tehakse ise.

Eluaseme soetamine:

 • soovitava eluaseme kirjeldus, mille leiab SIIT, kuhu märgitakse kinnisasja tüüp, asukoht, suurus, seisukord, sissekolimisvalmidus, remondivajadus ja selle hinnanguline maksumus.

Eluasemelaenu põhiosa tagasimakse taotlemine:

 • krediidiasutuse tõend eluasemelaenu kohta, milles on näidatud laenulepingu number, laenulepingu sõlmimise kuupäev, laenu saaja(d), laenu sihtotstarve, laenu summa, laenuobjekti aadress, laenu põhiosa jäägi summa, igakuise tagasimakse kuupäev ja võimalike laenuvõlgnevuste olemasolu.

Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada KredExile läbi KredExi e-teenuste keskkonna, mille leiab SIIT või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil toetused@kredex.ee või paberkandjal Eesti Posti kaudu tähitud kirjana aadressil „Kodutoetus”, SA KredEx, Hobujaama 4, Tallinn, 10151.

Toetuse täpsed tingimused on sätestatud ettevõtlusministri poolt kinnitatud „Kodutoetus lasterikastele peredele” meetme toetuse andmise tingimustega. Nii meetme tingimused kui taotlusvorm koos lisadega on kättesaadavad KredExi kodulehel. Täpsema info leiad SIIT

Pärast taotlusvooru lõppemist ja laekunud taotluste menetlemist, küsib KredEx tingimustele vastavate taotlejate elukohajärgselt kohalikult omavalitsuselt hinnangu taotlejale toetuse eraldamise vajaduse, sihtotstarbelise ja jätkusuutliku kasutamisvõimekuse ning leibkonna liikmelisuse kohta.

Lisaküsimuste korral palume ühendust võtta järgmistel telefoninumbritel:  

667 4109 või 667 4110.

Parimate soovidega

Kersti Saar toetuste haldur

KredEx Hobujaama 4, 10151 Tallinn tel:     +372 667 4109 faks:  +372 667 4101 www.kredex.ee