Lumetõrjet tehakse kohalikel ja erateedel, valla hallatavate asutuste territooriumitel ning avalikes parkimiskohtades.

Talvise teehoolduse põhimõtetest

Vastavalt majandus- ja taristuministri määrusele (nr 56, 29. oktoober 2018, „Tee seisundinõuded”) võib lume paksus teel olla kuni 10 cm (kohev lumi) või 5 cm (märg lumi). Lume paksust mõõdetakse rööbaste vahelt.

Lisaks reguleerib lumetõrjet Rõuge valla erateede avalikuks kasutamiseks määramise ja lumetõrjeteenuse osutamise kord (nr 8, vastu võetud 30.06.2020), mille kohaselt:

 1.  Tasuta lumetõrjet tehakse erateedel, mis viivad aastaringselt alalise elukohana kasutatavate majapidamisteni ja mis vastavad järgmistele tingimustele:
  1) tee servad on takistustest puhastatud ja tee servades olevad takistused (nt ilupõõsad, puuistikud, truubiotsad, kivid) on märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimedal ajal ja lumekihi paksusest hoolimata. Tähistuseks on soovituslik kasutada puidust või plastikust vähemalt 1,5-meetri kõrguseid otsast helkurribaga teibaid;
  2) tee kohalt on eemaldatud puude oksad minimaalselt 4 meetri kõrguselt ja 1 meetri laiuselt mõlemalt poolt teed;
  3) tee kõrval on koht, kuhu lund lükata;
  4) tee laius võimaldab lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje teostamist.
 2.   Tasuta lumetõrjet ei teostata:
  1) kui tee ei vasta käesoleva § 6 lõikes 1 toodud tingimistele;
  2) õuealal.
Teadmiseks:
 • Lumetõrje teostaja on kohustatud lükkama lahti juurdepääsuteed. Kinnistu hoovides ei ole lumetõrjuja kohustatud hoovi puhastama rohkem kui on vajalik sõiduauto ümberkeeramiseks või prügiauto juurdepääsuks, kuid ainult juhul, kui hoov on vastavalt tähistatud.
 • Juurdepääsuteede omanikud peavad puhastama teeservad takistustest, teedele langevatest okstest ja muust sellisest, mis segab lumetõrje teostamist. Ilupõõsad, puuistikud, kivid, väravapostid jms soovitame tähistada sellisel viisil, et nende nähtavus oleks tagatud ka pimedal ajal hoolimata lumekihi paksusest (nt postid helkurribadega).
 • Kortermajade vahelised alad puhastatakse vastavalt võimalusele.
 • Lumetõrjetöid alustatakse siis, kui selleks on andnud korralduse piirkonna haldusspetsialist.

OLULINE!

Kui te ei soovi oma juurdepääsuteel lumetõrjet, siis peate sellest märku andma oma piirkonna haldusspetsialistile:

 • Haanja/ Misso piirkond: Jüri Kukk (5301 7901, juri.kukk@rougevald.ee)
 • Mõniste/ Varstu piirkond Martin Hütsi (529 5247, martin.hutsi@rougevald.ee)
 • Rõuge piirkond: Olev Mõttus (505 3143, olev.mottus@rougevald.ee)

Täpsem info: Urmas Kuldmaa, Rõuge valla teedespetsialist (teed@rauge.ee, 5333 1369)

 

Allikas: www.rouge.kovtp.ee