Kas seakasvatajad suudavad eeloleval suvel seakatku farmidest eemal hoida? Hetkel on käes aeg mil maainimesed mõlgutavad mõtteid omale põrsaste võtmisest. Kindlasti peaks arvestama sellega, et Sigade Aafrika katk (SAK) ei ole Võrumaalt kuhugi kadunud. 2015.a oli Võrumaal väga kõrge metssigade SAK haigestumine. SAK diagnoositi 118 metsseal, eriti suur oli metssigade suremus Mõniste, Varstu, Antsla, Rõuge ja Sõmerpalu vallas. Kahjuks ei jäänud SAK-ist puutumata ka meie maakonna koduseafarmid. Haigestusid kahe farmi sead, mis tulid likvideerida. 2016.a on SAK-i metssigadel diagnoositud juba 39 korral, nüüdseks ei ole enam ühtegi valda, kus metssigadel SAK leide ei oleks. Ilmade soojenemisega toimub ka viiruse aktiveerumine ja suvekuudel on sigade haigestumine eriti kõrge. Seda näitasid ka möödunud aastal kodusigade haigestumisjuhud juulist – septembri lõpuni. Kui loomapidajal on kange soov hakata ka sellel aastal sigu pidama, siis peaks ta esmalt endalt küsima, kas olen suuteline täitma rangeid bioohutusmeetmeid.

 • Bioohutusmeetmed ja nõuded, mida kõik seapidajad peavad järgima:
 • sigade õuespidamine on keelatud, sigade väljapääsemine loomakasvatushoonest ja kokkupuude muude loomadega peab olema välistatud;
 • veovahendite ja inimeste sissepääs loomakasvatushoone territooriumile peab toimuma üksnes desobarjääri kaudu;
 • loomakasvatushoone territoorium peab olema tarastatud selliselt, et on välistatud muude loomade ligipääs ettevõttes kasutatavale inventarile, söödale, allapanule, veele ning sõnniku ja läga ladestuskohtadele;
 • loomakasvatushoonesse sisenemisel ja sealt väljumisel tuleb vahetada üleriided ja jalatsid ning pesta ja desinfitseerida käed ja jalatsid;
 • kõigile loomapidamises osalevatele inimestele tuleb selgitada rakendatavaid bioohutusmeetmeid ning nõuda kõigilt töötajailt või pereliikmeilt täiendavate bioohutusnõuete järgimist pärast metsas viibimist;
 • inventari, sööta ja allapanu on keelatud viia ühelt loomakasvatushoone territooriumilt teise;
 • haljassööda toomine loomakasvatushoone territooriumile on keelatud;
 • sigade sööt peab olema eelnevalt kuumtöödeldud või vähemalt 30 päeva enne sigadele andmist hoiustatud nii, et on välistatud mistahes loomade või võimalikku nakkust edasi kandvate isikute juurdepääs söödale;
 • sigade allapanu peab olema vähemalt 90 päeva enne kasutamist hoiustatud nii, et on välistatud mistahes loomade või võimalikku nakkust edasi kandvate isikute juurdepääs allapanule;
 • kütitud või surnuna leitud metssigade toomine loomakasvatushoone territooriumile on keelatud.

  Kõik seakasvatajad on kohustatud enda poolt rakendatavate bioohutusmeetmete ja abinõude kohta koostama bioohutuskava ning dokumenteerima nende meetmete rakendamist. (Allikas: Maaeluministeerium www.seakatk.ee  )   Bioohutusmeetmeid ja sigade pidamise nõudeid tuleb täita täpselt ja järjepidevalt. Loomapidaja peab seitsme päeva jooksul peale sea toomist registreerima PRIA-s farmi peetavaks loomaliigiks „siga“. Samuti kehtib seapidajatel kohustus teavitada PRIA-t igal aastal 15. maiks ehitises peetavate sigade arvust 1. mai seisuga. Seoses kodusigade SAK leidudega möödunud aastal kehtestati meie maakonna seapidajatele rangemad nõuded, mis olid peamiselt seotud sigade turustamise piirangutega. See tähendab, et üheainsa sea nakatumine võib põhjustada piirangute kaotamise edasilükkumise ning tuua kaasa majanduslikku kahju kõigile piirkonnas ja Eestis tegutsevatele seakasvatajatele.   Oleme tähelepanelikud ja väldime kodusigade haigestumise. Inge Saavo Võrumaa Veterinaarkeskus tel 508 6934