Volikogu istungil otsustati: Kinnitada Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemisleping ja selle lisad ning taotleda Vabariigi Valitsuselt Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla haldusterritoriaalse korralduse muutmist ühinemise teel uueks omavalitsusüksuseks, mille nimeks saab Haanjamaa vald. Ühinemisleping koos lisadega avalikustatakse Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla kodulehtedel. Ühinemisleping avalikustatakse Riigi Teatajas.