Miks on väikepõllumajandustootjate kavaga liitumine kasulik? MARIS SARV-KAASIK, PRIA pressiesindaja   1.-17. augustini võtab PRIA vastu taotluseid väikepõllumajandustootja toetuskavaga liitumiseks. Liituda saab vaid käesoleval aastal. Väikepõllumajandustootja toetust (VPT) võib taotleda isik, kes on eelnevalt taotlenud 7. maist kuni 19. juunini 2015 vähemalt ühte pindala- või loomadepõhist otsetoetust.   Mis on VPT? Võrreldes otsetoetuste ja maaelu arengukava (MAK) keskkonnatoetustega on VPT nõuded lihtsamad – VPT taotleja ei pea pärast vastava taotluse esitamist enam täitma nõuetele vastavuse nõudeid, kui ta ei taotle lisaks otsetoetustele ühtegi MAK keskkonnatoetust. Samuti ei pea VPT taotleja järgima nn rohestamise tava.   VPTga on võimalik liituda kõigil otsetoetuste taotlejatel, kuid arvestada tuleb, et VPT maksimaalne summa taotleja kohta on kuni 1250 eurot aastas. Summa leidmiseks liidetakse kõik taotleja tänavu taotletud otsetoetused. Otsetoetuste hulka kuuluvad piimalehma, ammlehma ja ute ning kitse kasvatamise otsetoetus, ühtne pindalatoetus, kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus, puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus ning noore põllumajandustootja toetus. Kui taotleja otsetoetuste summa kokku tuleb suurem kui 1250 eurot ja ta taotleb VPT toetust, siis määratakse VPT toetust 1250 eurot. Kui taotleja otsetoetuste summa kokku on väiksem kui 1250 eurot, siis võetakse VPT toetuse määramisel aluseks tegelik otsetoetuste summa. PRIA arvutas välja prognoositavad otsetoetuste ühikumäärad ja saatis väiketootjate toetuskavaga liitumise võimaluse kohta käiva teavituskirja ligi 10 200 taotlejale, kelle otsetoetuste eeldatav summa on kuni 1500 eurot. Taotlusi VPTga liitumiseks saab PRIAle esitada paberil maakondlikusse teenindusbüroosse, e-PRIA pindalatoetuste- või loomatoetuste dokumentide üleslaadimise teenuse kaudu või digiallkirjastatult aadressil info@pria.ee . Väikepõllumajandustootjate kavaga liitumiseks saab taotluse esitada ainult üks kord 2015. aastal. VPT toetuse saamise soovi korral tuleb taotlejal igal aastal esitada taotlus vähemalt ühe otsetoetuse taotlemiseks. Nii kinnitab ta igal aastal oma soovi jätkata väikepõllumajandustootjate kavas. Väikepõllumajandustootjate kavast on võimalik lahkuda alates 2016. aastast. Tuleb aga arvestada, et pärast kavas osalemisest loobumist ei saa sellega enam uuesti liituda. Samuti tuleb pärast VPT kavast lahkumist otsetoetuste taotlemisel taas täitma hakata nõuetele vastavuse ning rohestamise nõuded.   Rohumaad tuleb hooldada 10. augustiks Lisaks eelnevale tuletab PRIA meelde, et rohumaade hooldamise tähtaeg (niitmine, karjatamine, hekseldamine, niite ja heksli kokkukogumine püsirohumaalt, v.a erisuste korral, samuti viljapuude ja marjapõõsaste võraaluste ja reavahede hekseldamine, niitmine ja niite kogumine) tuleb lõpetada 10. augustiks. Looduskaitseliste piirangutega aladel on nende tööde tähtaeg 20.august. Hooldamata rohumaid ei arvestata toetuskõlbliku maa hulka. Kui nõuete täitmata jätmise põhjuseks on vääramatu jõud või erandlikud asjaolud, tuleb sellest PRIAt teavitada. Küsimused seoses pindalatoetuste, loomatoetuste ja nende nõuetega palume esitada otsetoetuste infotelefonil 7377 679.