Karula Vallavolikogu 04.09.2017 otsusega nr 23 võeti vastu Karula valla Raavitsa küla Tulbi 11 kinnistu (katastritunnus: 28901:005:1120) detailplaneering vastavalt E-Service Projekt OÜ tööle nr 167-2016D. Planeeritava ala suurus on 1 724 m², maakasutuse sihtotstarve on elamumaa. Planeeringu algatamise eesmärgiks on olemasolevale suvila krundile üksikelamu krundi ehitusõiguse määramine ja tehnovarustuse lahendamine. Detailplaneering Karula valla kehtivat üldplaneeringut ei muuda.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 25.09–08.10.2017 ja avalik arutelu huviliste olemasolul 11.10.2017 kell 13.00 Karula Vallavalitsuses (Valgamaa Karula vald Lüllemäe küla).

Planeeringu leiad SIIT