Rõuge Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel kuni 3 MW päikeseelektrijaama rajamiseks Rõuge vallas Hürova külas Teelahkme maaüksusele (katastritunnus 49301:002:0086, kinnistu registriosa number 2166341).

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 3.–17. septembril 2021 Rõuge valla veebilehel. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid aadressil vald@rauge.ee. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 17.09.2021.

Asja arutamise avalikul istungil osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 17. septembriks 2021 (e-post planeering@rauge.ee). Avalik istung toimub 21.09.2021 kell 15.00 Rõuge Vallavalitsuses (Ööbikuoru 4, Rõuge alevik). Avalikku istungit ei korraldata, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised on loobunud asja arutamisest avalikul istungil.

Avalikule istungile mitte registreerumist loetakse istungil osalemisest loobumiseks. Avaliku istungi läbiviimisel järgitakse COVID-19 kaitse- ja ennetusmeetmeid ning hügieeninõudeid. Toimub nakkusohutuse kontroll, kohapeal testimise võimalust ei ole.

Projekteerimistingimuste eelnõu on avaliku väljapaneku ajal kättesaadav Rõuge valla veebilehel.

Täiendav info ja küsimused: planeeringu- ja ehitusspetsialist Krislyn Prants (planeering@rauge.ee, tel 525 3907).