16. märtsil toimus Hargla Maakultuurimajas rahvakoosolek, et ühiselt arutada, kas ja kuidas Taheva piirkonna külad lähevad edasi külade ja kantide arengukavade koostamisega.

 

Endises Taheva vallas oli kokku viis rohujuure tasandil koostatud arengukava ning nendega olid hõlmatud kõik valla külad. Suurem osa kavadest oli koostatud kehtivusega eelmise aasta lõpuni, vaid Hargla kandil on dokument olemas 2020. aastani.

Koosolekul osalenute ning oma arvamuse saatnute seisukoht oli, et otstarbekas on koostada kogu Taheva piirkonna peale uus, ühine ja kõiki kante hõlmav arengukava, mis oleks selle kandi arengukokkulepe ja tulevikku vaatav plaan.

Uus dokument saab osa sisendist senini kehtinud arengukavadest, aga oodatud on ka kõik uued ideed. Koosolekul käidi juba näiteks  uute mõtetena välja Harglasse endise postkontori majja kodukohviku rajamine ning tõdeti, et piirkonda oleks vaja sisespordiga tegelemiseks ruume.

Kitsarööpmelisele raudteetammile kavandatavas Eesti-Läti ühises matkatees nähakse piirkonnale häid võimalusi. Majanduslikku tulu loodetakse sellest kohalikele kauplustele ja turismiettevõtjatele.

Koosolekust osavõtjaid rõõmustas info, et Taheva piirkonnast on esitatud LEADER-meetmesse kogukonnateenuste väljaarendamiseks kolm projektitoetuse taotlust. Näiteks planeerib mittetulundusühing Parmu Ökoküla käivitada Hargla kooli kahes keldriruumis taaskasutuskeskuse, kuhu inimestel on võimalik oma kasutuskõlblikke asju tasuta või väikse tasu eest ära anda.

Samuti on lootust projektitoetusele, et Tsirgumäe ja Sooblase kandi lapsed saaksid Taheva Sanatooriumi territooriumile lustimiseks väikse mänguväljaku.

Muret teeb Taheva-Karula-Mõniste koostöövõrgustiku „Kotus“ aktiivsena hoidmise suutlikkus, sest väikeste valdade roll selles oli suur. Samas vajab Eestimaa kagunurk kindlasti uusi elanikke ja külalisi ning selleks tuleb end turundada. Tõdeti taas, et võrgustikutöö on pikk ja pidev protsess ning on väga keeruline vaid projektirahastuse ning vabatahtlike abil seda edendada. 2017. aastal valmis koostöövõrgustiku töö tulemusel infovoldik (internetis aadressil https://www.kotus.ee/wp- content/uploads/Kaart-v%C3% A4hendatud-mahus.pdf), mida trükiti 1000 tk. Praeguseks on praktiliselt kõik eksemplarid endale omaniku leidnud ning vajalik oleks korraldada kordustrükk. Pooleli on ka kaks koostöövõrgustiku projekti, millesse viimastel kuudel ei ole eestvedajad kahjuks suure töökoormuse tõttu suutnud piisavalt panustada.

Koikküla kandi suurimaks sooviks on endise lasteaia maja täitumine uute teenustega ning selle kaudu ka töökohtade tulek külla. Kogukonnal on praegu kooskäimiseks kasutada raamatukogu ruumid ning lisaks soovivad külaelanikud ürituste korraldamiseks kasutada ka varem lasteaia käes olnud osa.

Haldusreform on kindlasti pannud hajakülad uude olukorda. Puudub kogemus ja teave, kuidas väikeste kohtade vajadustesse ja arendusideedesse suhtutakse ja kas ning millist toetust on võimalik leida kohalikult omavalitsuselt. Arengukavas kavatsevad koostajad muuhulgas kokku leppida ka selle, millist külaarendussüsteemi peavad Taheva piirkonnaga seotud inimesed kõige otstarbekamaks ning millised väärtused on kohalikele kõige kaalukamad. Kindlasti on nendeks paikkondlikud kultuuritraditsioonid ja looduslähedane eluviis. Taheva piirkonna inimesed peavad väga oluliseks ka siin kandis traditsiooniks kujunenud külapäevade säilimise. Kokku lepitakse ka selles, kas küladesse-kantidesse on vajalik valida külavanemad ning kui jah, siis milliste ootuste ja lootustega neid valitakse.

Arengukava koostamise protsessis koostatakse esimese tegevusena Tõrvase, Kalliküla, Hargla, Tsirgumäe, Sooblase, Taheva, Korkuna, Laanemetsa, Koikküla, Ringiste, Lutsu, Koiva ja Lepa külade elanikke, mittetulundusühendusi, ettevõtjaid ühendav infolist. Listiga on oodatud ühinema ka nimetatud külade sõbrad ja siinsete suvekodude omanikud. Kiire elutempo ei võimalda sageli silmast-silma kohtumisi korraldada, aga infolisti kaudu on igaühel võimalus oma mõtteid läkitada.

Soovist infolistiga liituda palume teada anda saates e-kirja aadressile monika.rogenbaum@gmail.com

 

 

Info ja küsimused:

Monika Rogenbaum

Taheva Valla Külade Selts

juhatuse liige

Telefon 518 2380

E-post monika.rogenbaum@gmail.com