Täiendav ravimihüvitis on rahaline hüvitis, mida makstakse kindlustatud isikule rahalise hüvitisena lisaks apteegis saadud ravimisoodustusele. Maksta saab seda juhul, kui on täidetud hüvitise maksmise tingimused.

Kuidas täiendavat ravimihüvitist arvestatakse?

NB! Soodusretseptide arvutamise kord muutub alates 01.01.2015.  1) Esmalt arvutatakse kalendriaasta täiendava ravimihüvitise alussumma:

Täiendava ravimihüvitise alussumma NB! See summa on alati madalam kui soodusretseptidele kulutatud summa.  

=

Soodusravimitele kulutatud summa Arvesse ei võeta käsimüügiravimitele ja soodustust mitteomavatele retseptiravimitele tehtud kulutusi.

_

Kohustuslik omaosalus retsepti kohta. Ühe retsepti kohta: – 100%, 90% ja 75% soodustuse korral 1,27 eurot; – 50% soodustuse korral 3,19 eurot ühe retsepti kohta + Ravimite hinnaosa, mis ületab piir- või hinnakokkuleppe hinda.

2) Kui täiendav ravimihüvitise alussumma on teada, hakatakse arvestama täiendavat ravimihüvitist järgmiselt (valige õige periood)

Enne 01.01.2015 ostetud soodusretseptide puhul kehtivad järgmised arvutuse põhimõtted:

Alussumma (vt p 1) Haigekassa hüvitab … Näide
Alla 384 eurot Täiendavat ravimihüvitist ei maksta Täiendavat ravimihüvitist ei maksta
384 – 640 eurot 384 eurot ületavast osast 50% Nt. alussumma 500 eurot – hüvitise summaks on (500-384) x 50% = 58 eurot
640 – 1300 eurot Vahemiku 384-640 eurot eest 50% ehk 128 eurot ja lisaks 640 eurot ületavast summast 75% Nt. alussumma 1000 eurot – hüvitise summaks on 128 + (1000-640) x 75% = 398 eurot
Üle 1300 euro 1300 eurot ületavate summade eest täiendavat hüvitist ei maksta – sellisel juhul jääb täiendava ravimihüvitise määraks 623 eurot Nt. alussumma 1500 eurot – hüvitatakse maksimaalmääras 623 eurot
Pärast 01.01.2015 ostetud soodusretseptide puhul kehtivad järgmised arvutuse põhimõtted:

Alussumma (vt p 1) Haigekassa hüvitab  Näide
Alla 300 eurot Täiendavat ravimihüvitist ei maksta Täiendavat ravimihüvitist ei maksta
300 – 500 eurot 300 eurot ületavast osast 50% Nt. alussumma 400 eurot – hüvitise summaks on (400-300) x 50% = 100 x 50% = 50 eurot
üle 500 eurot 500 eurot ületavast osast 90% Nt. alussumma 1000 eurot – hüvitise summaks on ((500-300) x 50%) + ((1000 – 500) x 90%) = 100 + 450 = 550 eurot

Infot oma täiendava ravimihüvitise arvutamise kohta saab kontrollida riigiportaalis eesti.ee

Täiendava ravimihüvitise avalduse esitamine

Iga-aastase hüvitise saamiseks piisab, kui kindlustatud isik või tema seaduslik esindaja on ühe korra vastavasisulise avalduse haigekassale esitanud. Avaldust saate esitada: ● riigiportaali www.eesti.ee teenuse kaudu. ● edastada avaldus haigekassasse: tuua või saata postiga klienditeenindusbüroosse, või digitaalselt allkirjastatuna aadressile info@haigekassa.ee. Avalduse blanketti saabhaigekassa koduleheküljeltklienditeenindusbüroodest, maavalitsustest ning Eesti Posti postkontoritest. NB! Kui avalduse esitab kindlustatud isiku seaduslik esindaja, peab ta avaldusele lisama koopia esindusõigust tõendavast dokumendist. Kui isiku- või pangaandmed muutuvad, tuleb haigekassat sellest teavitada. Lugege lähemalt siit.

Täiendava ravimihüvitise väljamaksmine

Hüvitise saamise õiguse tekkimisel kannab haigekassa hüvitise inimese pangakontole 25. jaanuariks, 25. aprilliks, 25. juuliks, 25. oktoobriks. Täiendava ravimihüvitise taotlemise ja maksmise kord on kehtestatud sotsiaalministri määrusega (Vt õigusakte sotsiaalministri määrus nr 135 “Täiendava ravimihüvitise taotlemise ja maksmise kord“).