Valga Vallavalitsus otsustas 27. mai 2020 istungil avada täiendava taotlusvooru sotsiaalvaldkonna mittetulundusühingute tegevustoetuste taotluste vastuvõtmiseks. Taotluse saab esitada alates 5. juunist 2020 Valga Vallavalitsuse iseteeninduskeskkonnas või e-posti teel valga@valga.ee. Tegemist on täiendava taotlusvooruga ja toetuse taotlemiseks ootame avaldusi ühingutelt, kes pole 2020. aasta eelarvest toetust saanud (esitatud taotlus pole tagasi lükatud).

Tegevustoetuse taotlemise tingimused on sätestatud Valga Vallavolikogu 25. oktoobri 2019 määrusega nr 89 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kordˮ (redaktsiooni jõustumine 11. mai 2020). Selle kohaselt peab taotleja registrijärgselt asuma Valga vallas, osutama teenuseid valla elanikele või esindama valla sotsiaalselt haavatavate sihtgruppide huve. Ühing peab olema tähtaegselt esitanud majandusaasta aruande, tal ei tohi olla riiklike maksude ja intressivõlga ning kustutamishoiatust äriregistris.

Tegevustoetust on õigus taotleda teenuste, ürituste, kampaaniate jm sotsiaalhoolekande alaste tegevustena käsitletavate tegevuste rahastamiseks selles osas, mida ei kaeta riigi, kohaliku omavalitsuse või huvitatud osapoolte vahenditest.

Toetuse avaldusi koos eelarve ja lisarahastuse vajalikkuse põhjendusega ootab vallavalitsus hiljemalt 15. juuniks 2020. Taotlus peab andma selge ülevaate mittetulundusühingu tegevusest, täpse kirjelduse olemasolevatest rahastusallikatest ning detailse selgituse toetuse summade planeeritava kasutuse kohta.

Tegevustoetuse andmise, selle suuruse ja kasutamisega seotud tingimused otsustab vallavalitsus sotsiaalkomisjoni ettepanekul. Teenuse kasutamise kohta sõlmitakse mittetulundusühinguga leping. Lepingu täitmisega seotud üldised tingimused on kirjeldatud eespool viidatud määruse paragrahvis 22 lõige 4.

Sotsiaalvaldkonna MTÜde tegevustoetuse taotlusvorm

Sotsiaalvaldkonna MTÜde tegevustoetuse aruandevorm

 

Küsimuste korral palun pöörduda sotsiaaltöö juhtivspetsialisti Sirje Puusepa poole (e-post Sirje.Puusepp@valga.ee, telefon 7669941)

 

Edukat taotlemist!

 

Allikas: www.valga.ee